Redakcia

Rastislav Čižik

Rastislav Čižik

šéfredaktor

Gréckokatolícky kňaz, študoval na Východnom inštitúte v nemeckom Eichstätte. Pôsobí ako protopresbyter v Bratislave, spolupracuje s TV Logos, Slovenským rozhlasom a vyučuje náboženstvo. Ženatý, má štyri deti.
Štefan Chrappa
Štefan Chrappa pochádza zo Svätého Jura. Vyštudoval slovenčinu a poľštinu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, kde po absolvovaní doktorandského štúdia prednášal literárnovedné disciplíny. Je dlhoročným redaktorom Slovenského rozhlasu. Venuje sa náboženským a kultúrnym témam. Je nositeľom ocenení Fra Angelico, za hudbu jeho kapely získali štyri ocenenia Radiohead awards. Je rímskokatolík, ženatý, má jednu dcéru.
Mons. Jozef Haľko
Mons. Jozef Haľko je od roku 2012 pomocným biskupom Bratislavskej arcidiecézy. V roku 2013 bol prezidentom SR vymenovaný za vysokoškolského profesora v odbore katolícka teológia. Je predsedom Rady pre Slovákov v zahraničí a Rady pre migrantov a utečencov. Prednášal cirkevné dejiny a je autorom viacerých knižných publikácií.
Mons. Peter Rusnák
Mons. Peter Rusnák je bratislavský gréckokatolícky biskup. Vymenoval ho pápež Benedikt XVI. 30. januára 2008. V rokoch 2022 - 2024 bol súčasne apoštolským administrátorom Prešovskej archieparchie. Na viacerých teologických fakultách prednášal homiletiku.
Andrea Eliášová

Andrea Eliášová

externý prispievateľ

Andrea Eliášová je novinárka a rozhlasová redaktorka, publicistka, korektorka, editorka textov, aj so skúsenosťami v oblasti PR. Pochádza z južného Slovenska. Vyštudovala žurnalistiku a religionistiku na Univerzite Komenského v Bratislave. Doktorandské masmediálne štúdiá absolvovala na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre. V r. 2023 jej Rada pre vedu, vzdelanie a kultúru pri Konferencii biskupov Slovenska udelila Fra Angelico - mimoriadne ocenenie za trvalý prínos do kresťanskej kultúry na Slovensku. V r. 2023 jej vyšla publikácia Svätý Vincent Mária Strambi- Vľúdny pastier duší.
Andrej Legutký

Andrej Legutký

externý prispievateľ

Andrej Legutký je rímskokatolícky kňaz, rodák z mesta Svit. Vyštudoval Elektrotechnickú fakultu v Košiciach a Teologickú fakultu v Spišskom Podhradí. Okrem kňazskej služby v Jánovciach sa venuje duchovnému sprevádzaniu skautov a skautiek. Je pilotom všetkých typov padákových klzákov. Rád sa pohybuje aj v horách primerane veku a časovým možnostiam. Je autorom viacerých publikácii určených pre skautov a sporadicky prispieva do náboženských alebo skautských časopisov.
Arcibiskup Cyril Vasiľ

Arcibiskup Cyril Vasiľ

externý prispievateľ

Hlavným zameraním gréckokatolíckeho arcibiskupa Cyrila Vasiľa SJ je cirkevné právo, z ktorého získal v roku 1994 doktorát na Pápežskom východnom inštitúte v Ríme. V roku 1990 vstúpil do Spoločnosti Ježišovej. Pôsobil päť rokov ako dekan Fakulty východného cirkevného práva a dva roky ako rektor Pápežského východného inštitútu. V roku 2009 ho pápež Benedikt XVI. vymenoval za sekretára Kongregácie pre východné cirkvi a v tom istom roku bol vysvätený na arcibiskupa titulárneho sídla Ptolemaida v Líbyi. V roku 2020 ho pápež František vymenoval za za apoštolského administrátora sede plena Košickej eparchie, v ktorej je od roku 2021 eparchiálnym biskupom. Je autorom a spoluatuorom početných publikácii a mimoriadne mediálne aktívny.
Daniel Hevier

Daniel Hevier

externý prispievateľ

Daniel Hevier je slovenský básnik, prozaik, dramatik, scenárista, textár, výtvarník a autor literatúry pre deti a mládež. Od roku 1992 vydal vo vlastnom vydavateľstve Hevi vyše 100 titulov.
Felix Ján Tkáč

Felix Ján Tkáč

externý prispievateľ

Kapucín Felix Ján Tkáč je slovenský rímskokatolícky kňaz, misionár, spevák a textár. Od roku 2008 pôsobí v misijnej komunite v Bratislave - Rači. Spolu s bratmi rehoľníkmi robí duchovné misie a obnovy po celom Slovensku, v Česku a v USA. V roku 2016 ho pápež František poveril službou misionára Božieho milosrdenstva.
Michal Hospodár

Michal Hospodár

externý prispievateľ

Michal Hospodár je gréckokatolícky kňaz a docent katolíckej teológie na GTF PU v Prešove. Vyššie štúdiá z masmediálnej komunikácie absolvoval na KUL v Lubline. Pôsobil ako dlhoročný predseda Spolku sv. Cyrila a Metoda a redaktor spolkového kalendára. Je mediálne činný, príležitostne vypomáha v pastoračnej službe v Košiciach. S manželkou majú tri dospelé deti.
Mons. František Trstenský

Mons. František Trstenský

externý prispievateľ

Mons. prof. František Trstenský je spišský diecézny biskup. V rokoch 2000 – 2004 študoval v Jeruzaleme, kde získal licenciát z biblických vied a archeológie. V roku 2006 získal doktorát z biblickej teológie na Pápežskej teologickej akadémii v Krakove, v roku 2008 sa habilitoval na docenta a Teologickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku a v roku 2015 ho prezident SR vymenoval za profesora. Od roku 2004 prednáša biblické predmety na Teologickom inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity a v Kňazskom seminári biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule. Aktívne publikuje a spolupracuje s Rádiom Lumen a TV Lux v oblasti biblickej problematiky.
Mons. Marián Gavenda

Mons. Marián Gavenda

externý prispievateľ

Mons. Marián Gavenda je rímskokatolícky kňaz, autor, publicista a prekladateľ. V rokoch 2000 až 2008 bol šéfredaktorom Katolíckych novín a od októbra 2000 šesť rokov hovorcom Konferencie biskupov Slovenska. V roku 2001 bol menovaný za preláta Jeho Svätosti. Od roku 1997 aktívne spolupracuje s Rádiom Lumen, Televíziou Lux, verejnoprávnymi i komerčnými médiami na rozmanitých formátoch. Je autorom viacerých kníh a širokej škály článkov v náboženských i civilných periodikách a prekladateľ náboženskej literatúry.
Timotej Križka

Timotej Križka

externý prispievateľ

Timotej Križka je fotograf, režisér a scénarista. Má za sebou viacero filmov a obrazových esejí. Jeho základnou témou je hľadanie ľudskej identity v konotácii s vnútornou slobodou. Jedným z výsledkov tohto hľadania je projekt Pokojní v nepokoji. Timotej je aktívny gréckokatolík, je študentom teológie a členom Spoločenstva Ladislava Hanusa. S manželkou Petrou vychovávajú tri deti.